Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Goed Geleerd hhw 


Definities

*Onder Goed Geleerd hhw wordt verstaan de uitvoerende partij.

*Onder opdrachtgever wordt verstaan de ouder(s) en/of verzorger(s) van de leerling(e) waarmee Goed Geleerd hhw een overeenkomst heeft. Alsmede de leerling(e) zelf daar waar de voorwaarden direct betrekking hebben op de leerling(e).

*Onder overeenkomst wordt verstaan iedere overeenkomst ter zake het aanbieden van diensten die tussen Goed Geleerd hhw en opdrachtgever tot stand komt, alsmede elke wijziging en/of aanvulling daarop.

*Onder diensten wordt verstaan huiswerkbegeleiding of bijles.


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst – schriftelijk en mondeling - tussen Goed Geleerd hhw en een opdrachtgever waarop Goed Geleerd hhw deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


De algemene voorwaarden zijn in te zien op de internetsite van Goed Geleerd hhw. Een exemplaar van de algemene voorwaarden wordt op verzoek toegezonden.


De huiswerkbegeleiding van Goed Geleerd hhw – KvK-nummer 63849054 – wordt uitgevoerd in buurthuis De Hoeksteen, Amatist 13, 1703 AP Heerhugowaard. De huiswerkbegeleiding is van maandag t/m vrijdag geopend van 14.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur.


1)Algemeen

a)Goed Geleerd hhw behoudt zich het recht, indien de omstandigheden dat eisen, wijzigingen aan te brengen in de openingstijden.

b)Goed Geleerd hhw heeft het recht de algemene voorwaarden en de tarieven tussentijds te wijzigen en zal de opdrachtgever hiervan minimaal een maand van te voren op de hoogte stellen.

c)Goed Geleerd hhw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies / diefstal / vermissing van eigendommen tijdens het bezoek aan Goed Geleerd hhw.

d)De opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade of letsel ontstaan ten gevolge van handelen door de leerling zowel jegens Goed Geleerd als jegens derden.

e)Het gebruik van alcohol en drugs is niet toegestaan bij Goed Geleerd hhw. Bij overtreding van deze regel volgt onmiddellijke schorsing en er wordt geen restitutie verleend.

f)Indien de leerling zonder afmelding niet op de afgesproken tijd bij Goed Geleerd hhw aanwezig is, zal Goed Geleerd hhw telefonisch contact opnemen met de opdrachtgever.

g)Goed Geleerd hhw heeft het recht om de leerling bij verstoringen van de orde of wangedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot de huiswerkbegeleiding te ontzeggen. In dergelijke gevallen wordt geen restitutie verleend.

h)Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden van Goed Geleerd hhw zullen er foto’s gemaakt worden. Wanneer de diensten van Goed Geleerd hhw worden afgenomen geeft de opdrachtgever akkoord dat de foto’s eventueel gebruikt worden voor PR-doeleinden en op de website gezet mogen worden.2)Uitvoering en werkzaamheden

a)Goed Geleerd hhw verplicht zich tot het geven van de best mogelijke huiswerkbegeleiding aan de haar toevertrouwde leerling, met respect voor de persoon en rekening houdend met zijn of haar capaciteiten. Goed Geleerd hhw neemt daarbij de zorgvuldigheid in acht die verwacht mag worden, derhalve kent zij een inspannings-, maar geen resultaatverplichting jegens haar opdrachtgever.

b)De werkzaamheden zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is

verstrekt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het naar beste weten doorgeven van alle essentiële informatie, die nodig is voor de uitvoering van de

huiswerkbegeleiding. Alle gegevens worden door Goed Geleerd hhw vertrouwelijk behandeld.

c)De leerling dient zich aan te passen aan de sfeer bij Goed Geleerd hhw. De uitgangspunten zijn rust, respect voor elkaar, bereidheid om huiswerk te maken en

te leren en anderen niet te belemmeren in hun werk.

d)Voor de begeleiding is Goed Geleerd hhw volledig afhankelijk van de medewerking van de leerling. Als de leerling niet meewerkt, of bewust gegevens achterhoudt of vervalst, kan Goed Geleerd hhw hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

e)Tijdens de huiswerkbegeleiding is het gebruiken van mobiele telefoon niet toegestaan. De mobiele telefoon zit in de tas van de leerling of ligt in het daarvoor bestemde mandje. Goed Geleerd hhw heeft het recht om de mobiel in beslag te nemen voor de tijd dat de leerling huiswerkbegeleiding heeft.

f)Bij herhaaldelijk storend gedrag en wanneer alle corrigerende maatregelen niet het gewenste resultaat hebben, kan de leerling de toegang tot huiswerkbegeleiding Goed Geleerd hhw ontzegd worden. Over geschorste dagen zal geen restitutie worden verleend.

g)Goed Geleerd hhw mag te allen tijde contact opnemen met de mentor of vakdocent van de school. Tenzij de opdrachtgever aangeeft dit niet te willen.

h)Goed Geleerd hhw zal de opdrachtgever d.m.v. het rapportagemapje en persoonlijke gesprekken op de hoogte houden van de ontwikkelingen van de leerling gedurende de huiswerkbegeleiding.3)Ruilen en afmelden

a)Ruilen is geen recht. Ruilen gebeurt altijd alleen in overleg met Goed Geleerd hhw en kan alleen plaats vinden indien er ruimte is. Of er ruimte is wordt bepaald door Goed Geleerd hhw.

b)Voor huiswerkbegeleiding geldt dat, bij een van tevoren gemelde afwezigheid

wegens schoolactiviteiten of stage, de leerling de desbetreffende dagen in een andere week kan inhalen. De afmelding dient uiterlijk een week van tevoren schriftelijk gedaan te worden door de opdrachtgever. Het inhalen van de dag dient plaats te vinden in dezelfde periode.

c)Indien de leerling wegens vakantie van opdrachtgever niet aanwezig kan zijn, wordt de desbetreffende dag(en) niet gerestitueerd.

d)Ruilen is persoonsgebonden en kan niet voor een broer of zus worden ingezet.

e)Indien een bijles niet door kan gaan, dient dit minimaal 24 uur van tevoren gemeld te worden. Is de bijles niet 24 uur van tevoren afgemeld dan zal deze wel gefactureerd worden.4)Facturering en betalingen

a)Opdrachtgever verplicht zich de betalingen onvoorwaardelijk conform de tarievenlijst te voldoen.

b)De betalingstermijn bedraagt twee weken.

c)Twee weken voor aanvang van de volgende vier wekelijkse periode van huiswerkbegeleiding zal facturering plaats vinden. Betalingen dienen derhalve voorafgaand aan de geleverde huiswerkbegeleiding te zijn verricht.

d)Bij de opstelling van het vier wekelijkse tarief is rekening gehouden met de schoolvakanties, waarin alleen in overleg huiswerkbegeleiding zal plaats vinden.

e)Een vakantieperiode waarin geen gebruik wordt gemaakt van huiswerkbegeleiding  leidt niet tot vermindering van het vier wekelijkse tarief.

f)De facturering van de bijlessen vindt achteraf plaats per periode van vier weken.

g)Bij niet-tijdige betaling is men van rechtswege in verzuim. Goed Geleerd hhw is dan zonder nadere mededeling gerechtigd invorderingsactiviteiten te ontplooien, eventueel door inschakeling van derden. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, alsmede wettelijke rente komen ten laste van de ondergetekenden van het inschrijfformulier.

h)Indien de opdrachtgever in verzuim is kan Goed Geleerd hhw de door haar te verlenen diensten per direct opschorten of beëindigen en eenzijdig de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen.

i)Op officiële en erkende feestdagen is Goed Geleerd hhw gerechtigd gesloten te zijn, zonder dat dit zal leiden tot vermindering of teruggave van verschuldigd geld.

j)Er is geen recht op vermindering, kwijtschelding of teruggave van geld wanneer door de leerling niet of in beperkte mate gebruik wordt gemaakt van de huiswerkbegeleiding.

k)Wanneer de leerling meer dan drie aaneengesloten weken ziek is, niet naar school gaat en ook niet naar huiswerkbegeleiding kan komen, wordt reeds betaald geld in mindering gebracht en verrekend met de factuur voor de eerstvolgende betaalperiode.

l)Er wordt eenmalig een bedrag van vijfentwintig euro berekend voor de inschrijfkosten. Dit bedrag wordt verwerkt in de eerste factuur.

m)Wanneer een leerling gedurende de periode uitbreiding van de huiswerkbegeleiding wenst, dan worden deze extra dagen gefactureerd op de eerstvolgende factuur.5)Annulering en opzegging

a)Inzake huiswerkbegeleiding wordt er gewerkt met periodes van vier weken, die op beide partijen van toepassing is. Indien geen van de partijen voor afloop van de periode schriftelijk kenbaar heeft gemaakt de huiswerkbegeleiding te willen beëindigen, wordt de dienstverlening stilzwijgend verlengd voor een nieuwe contractperiode van vier weken.

b)Indien de opdrachtgever de samenwerking met Goed Geleerd hhw wenst te beëindigen, kan de overeenkomst in de eerste week van de vier wekelijkse factuurperiode worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie weken. Opzegging moet per brief of per e-mail door de opdrachtgever gedaan worden.

 


6)Vakanties

a)Tijdens de zomervakantie is Goed Geleerd hhw gesloten voor de huiswerkbegeleiding. Deze weken zullen niet gefactureerd worden. Alle andere vakanties zijn er in overleg aangepaste openingstijden.